Informacja o możliwości złożenia przez Klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Reklamacja dotycząca usług świadczonych przez RESIDENT Sp. z o.o. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową może być złożona:
- w formie pisemnej
- osobiście, w siedzibie Spółki albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz poz. 1830);
- ustnie telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Spółki
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@rbroker.pl.

RESIDENT Sp. z o.o. rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, po uprzednim poinformowaniu zgłaszającego reklamację o przyczynie opóźnienia oraz wskazaniu okoliczności lub informacji niezbędnych dla rozpatrzenia sprawy, przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może się wydłużyć do 60 dni od dania otrzymania reklamacji.

Zgłaszającemu reklamację, w sytuacji braku uwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w sprawach niezwiązanych z ochrona ubezpieczeniową. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Klientem a podmiotem rynku finansowego jest Rzecznik Finansowy (informacje dostępne na stronie: www.rf.gov.pl).

RESIDENT Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje, że:

- podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do obsługi reklamacji
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- podstawą przetwarzania danych jest obowiązek prawny administratora danych wynikający z art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji z uwzględnieniem okresu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa oraz z pozostałych uregulowań prawnych
- ma Pani/Pan prawo wniesienia uwag do Resident Sp. z o.o. , skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.