Podejmując działaność gospodarczą liczymy się z ryzykiem. Największym ryzykiem jest sam rynek, na którym działamy. To czy nasz produkt/usługa znajduje nabywców i na ile znaczącą rolę odgrywa nasza konkurencja decyduje o marży i dalszym rozwoju firmy.
- Ryzyko finansowe takie jak zmiany stóp procentowych (jeśli korzystamy z kredytu) czy ryzyko kursowe (w przypadku handlu zagranicznego) mogą wpływać na opłacalność biznesu.
- Ryzyko klimatyczne także powinno być brane pod uwagę w aspekcie możliwych strat w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
- Kolejne zagrożenie to zmiany prawa i decyzje polityczne. Mogą nierzadko przesądzić o dalszym prowadzeniu naszej działaności.
- I wreszcie działanie, bądź zaniechanie działania osób trzecich lub naszych pracowników - celowe bądź nieumyślne, w różnej formie, nierzadko prowadzi do strat.

Jeśli chcemy mieć kontrolę nad firmą powinniśmy eliminować bądź minimalizować występujące zagrożenia, o ile pozwalają na to dostępne narzędzia. Na zmiany prawne i polityczne oraz zmiany stóp procentowych mamy najmniejszy wpływ, chociaż powinniśmy je przewidywać i brać pod uwagę w naszych kalkulacjach. Ryzyko kursowe można zabezpieczyć. Od ryzyk katastroficznych i działania ludzkiego możemy się ubezpieczyć.

Jako profesjonalny broker Ubezpieczeniowy firma Resident w ramach swojej działalności aranżuje adekwatną ochronę ubezpieczeniową dla podmiotów gospodarczych.

Ubezpieczenie mienia

- ubezpieczenie budynków i budowli od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia oraz środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia oraz środków obrotowych od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI)
- ubezpieczenie awarii maszyn (MB)
- ubezpieczenie utraty zystku (BI)

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

- Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działaności
- Ubezpieczenie OC za produkt
- Ubezpieczenie OC pracodawcy
- Ubezpieczenie OC przewoźnika/spedytora
- Ubezpieczenie OC zawodowej

Ubezpieczenia komunikacyjne

- Ubezpieczenie Auto Casco
- Ubezpieczenie OC pojazdów
- Ubezpieczenie NNW
- Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenia w budownictwie

- ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR)
- ubezpieczenie wszystk ryzyk montażu (EAR)
- ubezpieczenie OC wykonawcy budowlanego
- ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)
- ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe (wadium, dobre wykonanie kontraktu, usuwanie wad i usterek)

Ubezpieczenia transakcji handlowych

- Ubezpieczenie należności (portfelowe)
- Ubezpieczenie pojedynczego kontrahenta (Signle Risk Insurance)
- Ubezpieczenie nadywżkowe (TOP UP Cover, CAP)
- Ubezpieczenie kontraktu długoterminowego (Transactional Cover)